top of page
Kandydaci na członków wspierających

 

Jako Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów SKALPEL zapraszamy do wsparcia i udziału w pracy naszej organizacji w charakterze członków wspierających na następujących zasadach:

 

  1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności lekarz każdej specjalności nie zabiegowej.

  2. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej jednego członka zwyczajnego, po zasięgnięciu opinii o kandydacie i po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

*****

  1. Członek wspierający ma prawa określone w ust. 1 pkt 1.2. i 1.3. Statutu Stowarzyszenia , a ponadto ma prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia.

  2. Członek wspierający ma obowiązek:

  • wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy;

  • przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

 

  3. Członkostwo wspierającego członka Stowarzyszenia ustaje wskutek:

  • zgłoszonej na piśmie rezygnacji z członkostwa;

  • wykluczenia za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia;

  • jego śmierci.

 

  4. Decyzję o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia   podejmuje zarząd w formie uchwały.

  5. Rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu składa się pisemnie do zarządu Stowarzyszenia.

  6. Od uchwały zarządu o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenie służy, osobie której uchwała dotyczy, odwołanie do walnego zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka wspierającego:

(do pobrania i wydruku)

 

 

 

 

 

WYPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać do nas w formie skanu na mail: pch-skalpel@wp.pl

Po otrzymaniu deklaracji skontaktujemy się na adres mailowy wskazany w deklaracji członkowskiej.

 

Nr konta Bank PKO BP:

55102049000000860232877649

 

NIP: 522-31-82-035

REGON: 385899657

KRS: 0000835611

bottom of page