top of page
Kandydaci na członków zwyczajnych

 

Jako Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów SKALPEL zapraszamy do wsparcia i udziału w pracy naszej organizacji w charakterze członków zwyczajnych na następujących zasadach:

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski będący lekarzem specjalistą lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie zabiegowej.

 2. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej jednego członka zwyczajnego, po zasięgnięciu opinii o kandydacie i po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

*****

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

 • uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

 • zaskarżyć do walnego zgromadzenia uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków.

 

  2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

 • przestrzegać uchwały władz Stowarzyszenia;

 • regularnie płacić składki członkowskie (obowiązująca na rok 2020 roczna składka członkowska wynosi 100 zł).

  3. Członkostwo zwyczajnego członka Stowarzyszenia ustaje wskutek:

 • zgłoszonej na piśmie rezygnacji z członkostwa;

 • skreślenia z listy członków z powodu zwłoki w uiszczaniu składek członkowskich przez okres 12 miesięcy

 • wykluczenia za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia lub niezgodną z etyką zawodową;

 • jego śmierci.

 

  4. Decyzję o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje zarząd w formie uchwały.

  5. Rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu składa się pisemnie do zarządu Stowarzyszenia.

  6. Od uchwały zarządu o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenie służy, osobie której uchwała dotyczy, odwołanie do walnego zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

 

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na członka zwyczajnego:

(do pobrania i wydruku)

 

 

 

 

 

WYPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać do nas w formie skanu na mail: pch-skalpel@wp.pl

Po otrzymaniu deklaracji skontaktujemy się na adres mailowy wskazany w deklaracji członkowskiej.

 

Składki członkowskie oraz dobrowolne wpłaty wspierające prowadzenie naszej działalności prosimy dokonywać na Nr konta Bank PKO BP:

55102049000000860232877649

 

NIP: 522-31-82-035

REGON: 385899657

KRS: 0000835611

bottom of page