top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(PRIVATE POLICY) 
 
I. WPROWADZENIE 
Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów „SKALPEL” („Stowarzyszenie”) wprowadza niniejszą Politykę Prywatności w celu określenia zakresu i celu przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia, a także osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia i korzystających z formularza kontaktowego. Polityka Prywatności Stowarzyszenia zawiera również informacje w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach Stowarzyszenia, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia oraz subskrybentów newslettera Stowarzyszenia. 
Dane osobowe są przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO – oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych. 
II. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów „SKALPEL” z siedzibą w Warszawie przy ul. Uniejowskiej 5/40, 01-485 Warszawa, zarejestrowane  w rejestrze stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000835611, REGON: 385899657.  
 
 
 
 
 
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA 
 
Dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia są przetwarzane  w następujących celach: 1. Przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka Stowarzyszenia spełnia wymogi określone w statucie Stowarzyszenia, przyjęcia  w poczet członków Stowarzyszenia oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO. Podanie danych w tym zakresie Stowarzyszeniu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu; 2. Informacyjnych – dane członków publikowane są na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.porozumieniechirurgow.pl) w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunki u działalności Stowarzyszenia – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO. Podanie danych w tym zakresie Stowarzyszeniu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w Stowarzyszeniu;  3. Publikacji wizerunku – celem promowania wizerunku członków i działalności Stowarzyszenia poprzez upublicznienie zdjęć i nagrań audio-video członków na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.porozumeniechirurgow.pl) – na podstawie zgody wyrażonej przez członków Stowarzyszenia – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a RODO. Podanie danych w tym zakresie Stowarzyszeniu jest dobrowolne, ale niezbędne  w celu rozpowszechniania wizerunku; 
 
Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia i subskrybentów newslettera Stowarzyszenia przetwarzane są przez Stowarzyszenie w następujących celach: 1. Rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO. Podanie danych w tym zakresie Stowarzyszeniu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniach Stowarzyszenia; 2. Rozpowszechniania wizerunku – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. a lub f RODO. Podanie danych w tym zakresie Stowarzyszeniu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku; 3. Rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U 2002 Nr 144 poz. 1204  z późn. zm.). Podanie danych w tym zakresie Stowarzyszeniu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania od Stowarzyszenia informacji o wydarzeniach lub newslettera. 
 
Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Stowarzyszenia i korzystających  z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu – podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b i f RODO. 
IV. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE 
 
Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia, w tym w szczególności: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania, c) adres e-mail, d) wizerunek, e) numer prawa do wykonywania zawodu (dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych  i kandydatów na członków zwyczajnych). 
 
Stowarzyszenie przetwarza również dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie w następującym zakresie: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail, c) inne dane kontaktowe np. numer telefonu (o ile zostały podane). 
 
Stowarzyszenie przetwarza także dane osobowe adresatów informacji o działalności Stowarzyszenia i subskrybentów newslettera w następujący zakresie: a) imię i nazwisko, b) adres e-mail. 
 
Stowarzyszenie przetwarza również dane osobowe w celach administracyjnych i księgowych, w szczególności: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania, c) adres e-mail, d) inne dane kontaktowe np. numer telefonu (o ile zostały podane), e) wartość opłaconych składek (dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych). 
 
Stowarzyszenie przetwarza również dane osobowe wynikające z prawa podatkowego  w następującym zakresie: a) imię i nazwisko, b) dane firmy/osoby fizycznej takie jak np. siedziba/adres zamieszkania, NIP o ile dane te zostaną podane, a ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych jest konieczne do wywiązania się przez niego z obowiązków wynikających z przepisów prawa, c) adres e-mail, d) inne dane kontaktowe np. numer telefonu (o ile zostały podane). 
 
V. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE 
 
Stowarzyszenie niniejszym informuje, że na podstawie przekazanych danych osobowych może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie. Jednocześnie Stowarzyszenie zapewnia, że nie wykorzystuje tych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby wpłynąć na prawa osób przekazujących te dane. 
Profilowanie, które Stowarzyszenie może wykonywać, zachodzi, gdy przynajmniej jedna  z następujących czynności podlega analizie: aktywność osób w interakcji z treściami udostępnionymi przez Stowarzyszenie, aktywność na stronach internetowych Stowarzyszenia, formy udzielanego wsparcia, w tym składki członkowskie oraz darowizny oraz dobrowolnie podane imię i nazwisko i adres zamieszkania. Profilowanie jest Stowarzyszeniu potrzebne, gdyż dzięki niemu może dostosowywać częstotliwość kontaktu oraz przesyłane treści do preferencji osób aktywnych, a w przypadku składek członkowskich weryfikować listę aktywnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz zgodnie z umową dostarczać informacje o wydarzeniach w lokalizacji osób udostępniających dane. 
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polega na personalizacji dostarczanych treści oraz w niektórych przypadkach, przypisaniu kategorii osoby do profilu użytkownika np. bazując na jego zaangażowaniu w działalność Stowarzyszenia. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jest zgodne z prawem, ponieważ nigdy nie dochodzi do profilowania osób bez ich poinformowania lub profilowanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonywania umowy  z osobą jak np. określenie zaległości składek członka zwyczajnego Stowarzyszenia. Decyzje, które są podejmowane w powyższy sposób nie powinny wpływać w sposób istotny na osobę ponieważ nie wywołują skutków prawnych lub podobnie istotnych skutków. Konsekwencją decyzji opartych na profilowaniu wobec osoby może być spersonalizowanie treści wysyłanych informacji czy zmiana statusu członkostwa w Stowarzyszeniu. Jeśli osoba nie zgadza się z decyzją podjętą w taki sposób, przysługuje jej prawo do wyrażenia sprzeciwu np. w drodze złożenia reklamacji czy też odwołania. W tym celu prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem oraz przedstawienie powodów, że podjęta decyzja jest niesłuszna. Stowarzyszenie gwarantuje, że zastrzeżenia zostaną rozpatrzone przez właściwe osoby upoważnione do analizy takich zgłoszeń oraz podejmowania decyzji w ich zakresie. 
 
VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
 
Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Stowarzyszenie. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu również innym podmiotom czy to publicznym czy prywatnym. Dane osobowe członków i kandydatów na członków Stowarzyszenia nie są przekazywane do państwa trzeciego. 
 
VII. UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
 
Każda osoba, której dotyczą dane posiada prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych, b) sprostowania (aktualizacji) danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d) usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, e) przenoszenia danych osobowych, f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 
Z powyższych praw można skorzystać wysyłając wniosek na adres Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów „SKALPEL” ul. Uniejowska 5/40, 01-485 Warszawa. 
Zakres każdego z praw oraz sytuacje , w których można z nich korzystać, wynikają z przepisów prawa. To z jakiego uprawnienia osoba, której dane Stowarzyszenie przetwarza będzie mogła skorzystać , będzie zależeć w szczególności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych osobowych. 
 
Niezależnie od wyżej wymienionych praw osoba, której dotyczą dane może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych (w tym profilowania) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w związku z jej szczególną sytuacją. Stowarzyszenie rozpatrzy taki sprzeciw. Po rozpatrzeniu sprzeciwu Stowarzyszenie nie będzie już mogło przetwarzać danych osobowych w zakresie objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które należy uznać za nadrzędne wobec interesów osoby, której dotyczą dane lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
VIII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY 
 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba w każdej chwili może tę zgodę cofnąć wedle własnego uznania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 
 
IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
Dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w Stowarzyszeniu ustalone w statucie. Dane osobowe członków Stowarzyszenia przechowywane są do czasu ustania członkostwa  w Stowarzyszeniu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody. Po upływie wyżej wymienionych okresów Stowarzyszenie dokonuje zniszczenia danych osobowych z wyjątkiem sytuacji, gdy przechowywanie danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Stowarzyszenie może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.  Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia i subskrybentach newslettera przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów Stowarzyszenia lub do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezależnie od tego Stowarzyszenie może przetwarzać dane osobowe tych osób przez okres przedawnienia roszczeń.   
 
 
 
 
 
X. PLIKI COOKIES 
Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej korzysta z plików cookies w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Sposób korzystania oraz rodzaje plików cookie wykorzystywanych w celu gromadzenia danych określone są w Polityce Cookies zamieszczonej na stronie internetowej Stowarzyszenia.   
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku tj. od wejścia w życie przepisów RODO. 

bottom of page