top of page

Zostań członkiem Stowarzyszenia Porozumienie Chirurgów SKALPEL

Zaktualizowano: 2 maj 2020
Jako Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów SKALPEL zapraszamy do wsparcia i udziału w pracy naszej organizacji w charakterze członków na następujących zasadach:


 1. Członkowie Stowarzyszenia są zwyczajni i wspierający.

 2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski będący lekarzem specjalistą lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie zabiegowej.

 3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności lekarz każdej innej specjalności (nie zabiegowej).

 4. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej jednego członka zwyczajnego, po zasięgnięciu opinii o kandydacie i po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

§8

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

 3. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

 4. zaskarżyć do walnego zgromadzenia uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków.


 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 2. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

 3. przestrzegać uchwały władz Stowarzyszenia;

 4. regularnie płacić składki członkowskie (obowiązująca na rok 2020 roczna składka członkowska wynosi 100 zł).


 1. Członek wspierający ma prawa określone w ust. 1 pkt 1.2. i 1.3. Statutu Stowarzyszenia , a ponadto ma prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia.

 2. Członek wspierający ma obowiązek:

 3. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy;

 4. przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

§9

 1. Członkostwo zwyczajnego członka Stowarzyszenia ustaje wskutek:

 2. zgłoszonej na piśmie rezygnacji z członkostwa;

 3. skreślenia z listy członków z powodu zwłoki w uiszczaniu składek członkowskich przez okres 12 miesięcy

 4. wykluczenia za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia lub niezgodną z etyką zawodową;

 5. jego śmierci.


 1. Członkostwo wspierającego członka Stowarzyszenia ustaje wskutek:

 2. zgłoszonej na piśmie rezygnacji z członkostwa;

 3. wykluczenia za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia;

 4. jego śmierci.


 1. Decyzję o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje zarząd w formie uchwały.

 2. Rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu składa się pisemnie do zarządu Stowarzyszenia.

 3. Od uchwały zarządu o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenie służy, osobie której uchwała dotyczy, odwołanie do walnego zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu.


Formularze zgłoszeniowe:

(do pobrania i wydruku)Kandydat na członka zwyczajnego:


Formularz członkowie zwyczajni
.pdf
Download PDF • 595KB


Kandydat na członka wspierającego:


Formularz członkowie wspierający
.pdf
Download PDF • 595KBWYPEŁNIONY I PODPISANY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać do nas:

- w postaci skanu (preferowane) na adres e-mail: pch-skalpel@wp.pl

- lub tradycyjnie pocztą na adres:

Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów SKALPEL

Adres: ul. Uniejowska 5/40

01-485 Warszawa

województwo mazowieckie

- przekaż osobiście członkowi Zarządu PChSKALPEL


Po otrzymaniu deklaracji skontaktujemy się na adres mailowy wskazany w deklaracji członkowskiej.


Składki członkowskie oraz dobrowolne wpłaty wspierające prowadzenie naszej działalności prosimy dokonywać na Nr konta Bank PKO BP:

55102049000000860232877649


NIP: 522-31-82-035

REGON: 385899657

KRS: 0000835611


467 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page