top of page

Mówimy politykom ‚,sprawdzam” - pytamy gdzie na liście priorytetów znajduje się ochrona zdrowia

Zaktualizowano: 12 sie 2020

Polska chirurgia nie może już dłużej czekać na zainteresowanie rządzących, ponieważ podobnie jak cała ochrona zdrowia wymaga podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Zadłużone szpitale stoją nad przepaścią a średni wiek chirurga w Polsce to 58,5 lat. Dłużej tak nie damy rady.

Dlatego postanowiliśmy wystosować do wszystkich kandydatów na urząd Prezydenta RP list, w którym zwracamy się z propozycją deklaracji podjęcia na stanowisku Prezydenta RP wszelkich możliwych działań, mających na celu przeprowadzenie niezbędnych reform ochrony zdrowia w Polsce.

Warszawa, 12.06.2020

Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów „SKALPEL” ul. Uniejowska 5/40 01-485 Warszawa

Sz. P. Kandydat na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Jako przedstawiciele lekarzy zrzeszonych w ogólnopolskim Porozumieniu Chirurgów, prosimy Pana o złożenie podpisu pod załączoną deklaracją. Oczekujemy, że podzieli Pan nasze postulaty i rozwiązania dotyczące Systemu Opieki Zdrowotnej oraz że użyje wszystkich prerogatyw prezydenta RP aby wprowadzić je w życie. Chcemy, aby wyborcy mogli poznać pozycję ochrony zdrowia na liście priorytetów wszystkich kandydatów w nadchodzących wyborach.

W centrum naszych działań są specjalizacje chirurgiczne, należy jednak podkreślić, że cała Ochrona Zdrowia wymaga pilnej i odkładanej od lat reformy. Z tego powodu w naszych postulatach nie ograniczamy się jedynie do medycyny zabiegowej.

Wieloletnie zaniedbania w kształtowaniu warunków pracy lekarzy, a w szczególności lekarzy specjalizacji zabiegowych doprowadziły do ogólnopolskiego kryzysu kadrowego, zarówno wśród specjalistów, jak i lekarzy w trakcie specjalizacji. Średni wiek chirurga w Polsce wynosi obecnie niecałe 59 lat i stale rośnie. Mimo zwiększanych limitów przyjęć na specjalizację z chirurgii ogólnej, 400 miejsc rezydenckich pozostaje nieobsadzonych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie, już w niedalekiej przyszłości bezpieczeństwo zdrowotne obywateli Rzeczypospolitej będzie zagrożone jak nigdy dotąd.

Pogłębiająca się luka pokoleniowa w specjalizacjach zabiegowych jest związana z tragicznymi warunkami wykonywania pracy. Postępujący kryzys kadrowy powoduje, że lekarze znacznie przekraczają normy czasu pracy ustalone przez dyrektywy Unii Europejskiej. Przeciążenie obowiązkami medycznymi i natłok czynności biurokratycznych skutkuje permanentnym przemęczeniem lekarzy. To z kolei przekłada się na jakość udzielanych świadczeń. Ponadto system kształcenia młodych chirurgów jest przestarzały i wymaga postulowanych od dawna przez środowisko radykalnych zmian.

Obserwując rzeczywistość szpitalną nie mamy wątpliwości, że polska medycyna stoi nad przepaścią. Nie mogąc biernie przyglądać się postępującemu kryzysowi, oczekujemy  wspólnej, merytorycznej dyskusji środowiska lekarskiego z wszystkimi władzami. Jesteśmy przekonani, że w zakresie ochrony zdrowia Polek i Polaków łączy nas wspólny interes oparty na najlepszych intencjach.

Postulujemy wprowadzenie systemowego programu naprawczego warunków pracy na oddziałach chirurgicznych i pilną reformę kształcenia specjalizacyjnego. Domagamy się zmian w systemie zarządzania budżetem ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie rujnującej chirurgię ogólną i większość pozostałych dziedzin zabiegowych wyceny procedur medycznych. Mając świadomość, że problemy te nieodłącznie związane są ze stanem całego systemu, zwracamy uwagę na konieczność realnego zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia. W sytuacji pogłębiającego się zadłużenia szpitali, obserwujemy jak działania restrukturyzacyjne bez odpowiednich nakładów finansowych nie są w stanie przynieść zamierzonych celów. Długi niektórych szpitali wielokrotnie przewyższają wartość ich rocznego kontraktu, a wszelkie działania restrukturyzacyjne, bez odpowiednich nakładów finansowych, nie są w stanie przynieść zamierzonych efektów. Wprowadzane plany naprawcze, w postaci likwidacji oddziałów szpitalnych czy pionów dyżurowych, wręcz pogarszają i tak już trudny dostęp pacjentów do opieki medycznej, pogłębiając zagrożenie dla zdrowia starzejącego się społeczeństwa.

Mamy nadzieję, że wspólny głos polskiego środowiska chirurgicznego przekona Pana, że funkcjonowanie polskiej opieki chirurgicznej od lat opiera się na naszej pracy ponad siły, a niedługo i ten wysiłek okaże się niewystarczający. Przekonani o łączącej nas wspólnej sprawie, pozostajemy otwarci na rozmowę, a następnie współpracę dla ratowania polskiej medycyny zabiegowej.

​Uprzejmie prosimy o odesłanie podpisanej deklaracji na adres Uniejowska 5/40, 01-485 Warszawa lub drogą mailową na adres kontakt.porozumieniechirurgow@gmail.com .

​Na zakończenie chcielibyśmy podkreślić, że zdrowie nie ma barw politycznych i zawsze powinno być ono na szczycie listy priorytetów każdej władzy.

Z poważaniem

W imieniu Porozumienia Chirurgów

Prezes, lek. Krzysztof Hałabuz

Przewodnicząca, lek. Katarzyna Pikulska

Deklaracja kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Jako kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że w pełni podzielam poniżej przedstawione postulaty. Zobowiązuję się, że jeśli obejmę Urząd, to wykorzystam wszystkie prerogatywy, aby w trakcie mojej kadencji niezwłocznie wprowadzić je w życie, w porozumieniu i współpracy z Radą Ministrów, Narodowym Funduszem Zdrowia, Naczelną Izbą Lekarską oraz przedstawicielami wszystkich środowisk medyków oraz pacjentów.

1.

Natychmiastowe zwiększenie nakładów na Ochronę Zdrowia do poziomu 7% PKB oraz zagwarantowanie dalszego wzrostu w kolejnych latach.

2.

Podjęcie działań mających na celu skrócenie kolejek do specjalistów i badania specjalistyczne poprzez zniesienie obowiązujących limitów.

3.

Skokowy wzrost wyceny procedur zabiegowych urzeczywistniający ich realny koszt i pozwalający jednostkom ochrony zdrowia na stopniowe wychodzenie z długów, a docelowo samofinansowanie.

4.

Podjęcie działań mających na celu zmniejszenie biurokracji, poprzez m. in. rozpowszechnienie asystentów lekarza oraz sekretarzy medycznych, co pozwoli lekarzom przeznaczyć więcej czasu na pacjenta.  

5.

Przyjęcie europejskich norm poprzez zniesienie klauzuli opt-out i ograniczenie czasu pracy do 48h tygodniowo, co pozwoli polepszyć jakość usług medycznych i bezpieczeństwo pacjentów.

6.

Rozwój istniejących oraz utworzenie nowych, bezpłatnych dla szkolących się, centrów symulacji, gdzie chirurdzy mogli by pogłębiać umiejętności m.in. w laparoskopii i endoskopii oraz pracy w zespołach szybkiego reagowania.

7.

Naprawa nierealnych warunków kształcenia podyplomowego, czyli weryfikacja wykonywanych niezbędnych procedur potrzebnych do ukończenia specjalizacji.

8.

Wprowadzenie systemu no-fault, depenalizującego zawód lekarza, który jednocześnie umożliwi wypracowanie procedur umożliwiających uniknięcie powtarzania błędów medycznych oraz szybsze wypłaty odszkodowań  dla pacjentów.

9.

Podniesienie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia zgodnie z obywatelskim projektem ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, złożonym w Sejmie przez Porozumienie Zawodów Medycznych 15 maja 2017 roku (druk nr 1648).

304 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page