top of page

STATUT

Stowarzyszenia

Porozumienie Chirurgów SKALPEL

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Stowarzyszenie Porozumienie Chirurgów SKALPEL, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

 1. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

 

§2

 1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Realizując swoje cele Stowarzyszenie może działać także poza granicami Państwa.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 

§3

 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.

 1. Stowarzyszenie może zatrudniać jako pracodawca lub w inny sposób.

 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji, o ile ich cele lub sposób działania nie jest sprzeczny z celami Stowarzyszenia.

 

§4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

Rozdział 2

Cele i formy działania

 

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. poprawa warunków zatrudnienia lekarzy specjalistów w dziedzinie specjalizacji zabiegowej oraz lekarzy odbywających specjalizacje w dziedzinie specjalizacji zabiegowej;

 2. poprawa warunków kształcenia lekarzy specjalistów w dziedzinie specjalizacji zabiegowej oraz lekarzy odbywających specjalizacje zabiegowe;

 3. propagowanie zawodu lekarza specjalisty w dziedzinie specjalizacji zabiegowej;

 4. podnoszenie stanu wiedzy o zawodzie lekarza specjalisty w dziedzinie specjalizacji zabiegowej w Polsce;

 5. ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia;

 6. propagowanie i wspieranie inicjatyw dotyczących systemu kształcenia, zasad wykonywania zawodu lekarza specjalisty w dziedzinie specjalizacji zabiegowej i uprawnień senioralnych lekarza specjalisty w dziedzinie specjalizacji zabiegowej;

 7. współpraca i wspieranie działań innych podmiotów w zakresie ochrony zdrowia lekarzy specjalistów w dziedzinie specjalizacji zabiegowej;

 8. integracja środowiska lekarzy specjalistów w dziedzinie specjalizacji zabiegowej;

 9. organizacja i udzielanie pomocy w regionach zagrożonych klęskami humanitarnymi.

 

§6

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie działań badawczych oraz informacyjnych w zakresie warunków kształcenia, zatrudnienia, ochrony zdrowia oraz uprawnień senioralnych lekarzy specjalistów w dziedzinie specjalizacji zabiegowej;

 2. prowadzenie działalności medialnej w zakresie propagowania zawodu lekarza specjalisty w dziedzinie specjalizacji zabiegowej, wyników badań warunków kształcenia, pracy, ochrony zdrowia i uprawnień senioralnych lekarzy specjalistów w dziedzinie specjalizacji zabiegowej;

 3. publiczne przedstawianie stanowiska w sprawach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia i interesami jego członków;

 4. działalność dydaktyczną, wystawienniczą i prasową;

 5. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia;

 6. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz lekarzy specjalistów w dziedzinie specjalizacji zabiegowej i w związku z reprezentowaniem ich interesów;

 7. współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;

 8. podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska lekarzy specjalistów w dziedzinie specjalizacji zabiegowej, rozwijania kontaktów i współpracy między lekarzami specjalistami w dziedzinie specjalizacji zabiegowej;

 9. organizację i przeprowadzania misji medycznych lekarzy specjalistów w dziedzinie specjalizacji zabiegowej oraz lekarzy odbywających specjalizację w dziedzinie specjalizacji zabiegowej poza granicami Rzeczypospolitej.

 1. Przedmiotem działalności gospodarczej jest wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

  1. 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych;

  2. 58.11.Z Wydawanie książek;

  3. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

  4. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

  5. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

  6. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;

  7. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

  8. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

  9. 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

  10. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§7

 1. Członkowie Stowarzyszenia są zwyczajni i wspierający.

 2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski będący lekarzem specjalistą w dziedzinie specjalizacji zabiegowej, tj.: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii, neurochirurgii, torakochirurgii, kardiochirurgii, urologii, laryngologii, ginekologii lub okulistyki, lekarz odbywający specjalizację w jednej z wyżej wymienionych dziedzin, a także lekarz specjalista w jednej z wyżej wymienionych dziedzin po zakończeniu kariery zawodowej.

 3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w szczególności lekarz innej specjalności.

 4. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej jednego członka zwyczajnego, po zasięgnięciu opinii o kandydacie i po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

 

§8

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

  2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

  3. zaskarżyć do walnego zgromadzenia uchwałę Zarządu o skreśleniu z listy członków.

 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

  1. uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia;

  2. przestrzegać uchwały władz Stowarzyszenia;

  3. regularnie płacić składki członkowskie.

 3. Członek wspierający ma prawa określone w ust. 1 pkt 1.2. i 1.3., a ponadto prawo udziału z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia.

 4. Członek wspierający ma obowiązek:

  1. wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy;

  2. przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 

§9

 1. Członkostwo zwyczajnego członka Stowarzyszenia ustaje wskutek:

  1. zgłoszonej na piśmie rezygnacji z członkostwa;

  2. skreślenia z listy członków z powodu zwłoki w uiszczaniu składek członkowskich przez okres 12 miesięcy

  3. wykluczenia za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia lub niezgodną z etyką zawodową;

  4. jego śmierci.

 2. Członkostwo wspierającego członka Stowarzyszenia ustaje wskutek:

  1. zgłoszonej na piśmie rezygnacji z członkostwa;

  2. wykluczenia za działalność sprzeczną z celami Stowarzyszenia;

  3. jego śmierci.

 3. Decyzję o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje zarząd w formie uchwały.

 4. Rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu składa się pisemnie do zarządu Stowarzyszenia.

 5. Od uchwały zarządu o ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu lub odmowie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenie służy, osobie której uchwała dotyczy, odwołanie do walnego zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

 

§10

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. walne zgromadzenie;

 2. zarząd;

 3. komisja rewizyjna.

 

§11

 1. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Sposób głosowania określa uchwała walnego zgromadzenia. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 2. W przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu członka władz Stowarzyszenia w trakcie jej kadencji (zarządu lub komisji rewizyjnej), skład tych władz zostaje uzupełniony na okres do dnia upływu danej kadencji spośród niewybranych kandydatów według kolejności uzyskania głosów.

 3. Wybory uzupełniające na okres do dnia upływu danej kadencji przeprowadza się w razie braku możliwości uzupełnienia składu władzy Stowarzyszenia w sposób opisany w ust. 2.

 4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

 

§12

 1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W walnym zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym i członkowie wspierający z głosem doradczym.

 3. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o miejscu, terminie i porządku obrad walnego zgromadzenia co najmniej na 21 dni przed planowanym jego terminem.

 4. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 5. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd i odbywa się ono co rok, do końca czerwca danego roku.

 6. Walne zgromadzenie nadzwyczajne może być zwołane przez zarząd w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

  1. z inicjatywy zarządu lub komisji rewizyjnej;

  2. na wniosek co najmniej 1/10 łącznej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

 7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  1. zmiana statutu Stowarzyszenia;

  2. określanie głównych sposobów działania Stowarzyszenia;

  3. uchwalanie regulaminu wyborów władz Stowarzyszenia i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

  4. wybór i odwołanie zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia;

  5. rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

  6. udzielanie absolutorium członkom zarządu i komisji rewizyjnej;

  7. ustalanie wysokości składek członkowskich;

  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu;

  9. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji;

  10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§13

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.

 2. Zarząd składa się z 6-12 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, prezesa ds. operacyjnych, sekretarza oraz członków.

 3. Zarząd uchwałą może dokonać rozdzielenia zadań zarządu pomiędzy jego członków, tworzyć komisje lub zespoły do załatwienia określonych spraw.

 4. Stowarzyszenie wobec sądów, administracji rządowej, samorządowej reprezentuje każdy członek Zarządu samodzielnie.

 5. W zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenie reprezentują dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 6. Podział funkcji, o których mowa w ust. 2, następuje w Zarządzie.

 7. Szczegółowy tryb działalności Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

 9. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący lub inny wyznaczony przez niego członek zarządu.

 10. Uchwały zarządu zapadają większością głosów na jego posiedzeniu, w trybie obiegowym z wykorzystaniem dostępnych środków porozumiewania się na odległość, o ile możliwe jest zapewnienie swobodnego porozumiewania się członków zarządu.

 

§14

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia;

 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;

 3. ustalanie i wykonywanie budżetu Stowarzyszenia;

 4. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku;

 5. powoływanie komisji lub zespołów i określanie ich zadań;

 6. zwoływanie walnego zgromadzenia;

 7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej;

 8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;

 9. składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu;

 10. zasięganie opinii komisji rewizyjnej;

 11. zbieranie składek członkowskich;

 12. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia.

 

§15

 1. Komisja rewizyjna sprawuje kontrolę działalności Stowarzyszenia.

 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza, wybranych na pierwszym posiedzeniu Komisji.

 3. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach zarządu.

 4. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 5. Szczegółowy tryb działania komisji rewizyjnej określa przyjęty przez nią regulamin.

 

§16

Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia pod względem prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami walnego zgromadzenia i zarządu;

 2. występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli;

 3. opiniowanie wniosków zarządu składanych w sprawach objętych przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia;

 4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu;

 5. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków;

 6. żądanie zwołania posiedzenia zarządu.

 

Rozdział 5

Majątek Stowarzyszenia

 

§17

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki pieniężne.

 

§18

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

  1. składki członkowskie;

  2. dochody z majątku Stowarzyszenia;

  3. dotacje;

  4. darowizny;

  5. zapisy i spadki;

  6. wpływy z działalności statutowej.

 2. Składki członkowskie wpłacane są, przez członków do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

§19

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność służącą pomocy materialnej swoim członkom potrzebującym tej pomocy.

 

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§20

 1. Podjęcie uchwały o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 2. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad, a projekty odpowiednich uchwał zostały przesłane wraz z zawiadomieniem o terminie walnego zgromadzenia.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

§21

Walne zgromadzenie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, może podjąć uchwałę o podjęciu działań w celu uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

 

§22

 1. Statut Stowarzyszenia został przyjęty przez niżej podpisanych członków założycieli i wchodzi w życie w dniu uprawomocnienia się wpisu Stowarzyszenia do właściwego rejestru.

 2. Do zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:

  1. Przewodniczący – Aleksandra Szymankiewicz,

  2. Wiceprzewodniczący - Mateusz Potoczny

  3. Skarbnik – Łukasz Dubielecki,

  4. Sekretarz – Anna Błażejczyk,

  5. Prezes ds. operacyjnych – Krzysztof Hałabuz,

  6. Członkowie Zarządu: Daniel Łuszczewski,

bottom of page